ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2/2557 รุ่นที่ 2

ตารางสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2557

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2

ห้องประชุมพวงแสด อาคาร 2 คณะครุศาสตร์

 

         เวลา

วัน

08.00 น. - 12.00 น.

12.00 น. - 13.00 น.

13.00 น. - 17.00 น.

เสาร์

71021202                   3(2-2-5)

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง

และคณะ

 

 

พัก

71021502                  3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาบัณฑิต

ผศ.ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

อาทิตย์

71021102                   3(2-2-5)

การวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์

รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

 

 

พัก

71021301                   3(2-2-5)

วิทยาศาสตร์สำหรับครู

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร

และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

 

**อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร

 วันที่ : 19 ส.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 569

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000