ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2557 รุ่น 2

ตารางสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 / 2557

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2

 
 

เวลา

วัน

 

08.00 น. – 12.00 น.

12.00 น. – 13.00 น.

13.00 น. – 17.00 น.

 

 

 

 

เสาร์

71021101                     3(2-2-5)

ปรัชญาการศึกษาวิทยาศาสตร์

และจริยธรรม

ห้องเรียน พวงแสด 1

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร*

และ ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา

 

 

 

 

พัก

71021201               3(2-2-5)

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์

ห้องเรียน พวงแสด 1

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร*

และดร.อุษา ปราบหงษ์

 

 

 

  

อาทิตย์

7102118                    3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษามหาบัณฑิต

ห้องเรียน 544

รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร* 

และ อ.สุทิศา ซองเหล็กนอก

 

 

 

พัก

71021103               3(3-0-6)

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

ห้องเรียน พวงแสด 1

รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร*

ดร.อุปถัมภ์ โพธิกนิษฐ์

 

 

 

 

หมายเหตุ* ผู้ประสานงานรายวิชา

 

อาจารย์ที่ปรึกษา* ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 วันที่ : 6 เม.ย. 2557
ที่มา :
อ่าน : 439

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000