ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2557 รุ่น 1

ตารางสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 / 2557

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1

 

เวลา

วัน

08.00 น. – 12.00 น.

12.00 น. – 13.00 น.

13.00 น. – 17.00 น.

 

 

เสาร์

71021203                        3(2-2-5)

การศึกษาอิสระและสัมมนา

การสอนวิทยาศาสตร์

รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร*

ผศ.ดร.พรกมล สาฆ้อง

ผศ.ดร.สำเร็จ คันธี

ห้องเรียนพวงแสดใหม่

 

 

 

พัก

                          4(0-12-0)

วิทยานิพนธ์

รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร

และคณะ

ห้องเรียนพวงแสดใหม่

 

 

 

 

อาทิตย์

71022303                  3(3-0-6)

การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร

และผศ.ดร.สำราญ กำจัดภัย

ห้องเรียนพวงแสดใหม่

 

 

พัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ* ผู้ประสานงานรายวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษา*  รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร

 

 

 

 

 วันที่ : 6 เม.ย. 2557
ที่มา :
อ่าน : 470

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000