ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 1/2558 รุ่นที่ 3

ตารางสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3

ห้องประชุม 2 อาคาร 16 คณะครุศาสตร์

 

         เวลา

วัน

08.00 น. - 12.00 น.

12.00 น. - 13.00 น.

13.00 น. - 17.00 น.

เสาร์

71021101                   3(2-2-5)

ปรัชญาการศึกษาวิทยาศาสตร์และจริยธรรม

ผศ.ดร.กิตติชัย โสพันนา

และคณะ

 

 

พัก

71021201                  3(3-0-6)

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร

ดร.อุษา ปราบหงษ์

อาทิตย์

71021103                   3(2-2-5)

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร

ดร.อุปถัมภ์ โพธิกนิษฐ์

 

 

พัก

7102118                     3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษามหาบัณฑิต

ดร.สุทิสา ซองเหล็กนอก และคณะ

ห้อง 544

 

**อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชรวันที่ : 15 พ.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 593

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000