ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 1/2558 รุ่นที่ 2

ตารางสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่น 2

อาคาร 2 (ห้องประชุมพวงแสด1) คณะครุศาสตร์

 

         เวลา

วัน

08.00 น. - 12.00 น.

12.00 น. - 13.00 น.

13.00 น. - 17.00 น.

เสาร์

71021503                  3(2-2-5)

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตร์

รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร

อ.สุทิสา ซองเหล็กนอก

ห้อง 544

 

 

 

พัก

71022401              4(0-12-0)

วิทยานิพนธ์ 2

รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร

และคณะ

อาทิตย์

74032304                   3(2-2-5)

แนวคิดและโครงการในพระราชดำริสำหรับการสอนชีววิทยาในท้องถิ่น

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร

และคณะ

 

 

พัก

 

พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ทุก 2 สัปดาห์

 

**อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.อนันต์ ปานศุภวัชรวันที่ : 15 พ.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 426

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000