ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บรรยากาศภายในห้องเรียน ]
: 209
: 186
: 177
: 185
: 169
: 173
: 185
: 166
: 166
: 156
: 167
: 167
: 164
: 154
: 153
: 149
: 155
: 164
: 170
: 149
: 169
: 162
: 162
: 173
: 169
: 164
: 149
: 162
: 180
: 163

ไปที่หน้า : [1] 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000