ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บรรยากาศภายในห้องเรียน ]
: 125
: 102
: 95
: 94
: 86
: 86
: 93
: 85
: 82
: 83
: 84
: 82
: 85
: 75
: 82
: 79
: 84
: 79
: 94
: 71
: 93
: 81
: 76
: 85
: 83
: 77
: 68
: 77
: 97
: 83

ไปที่หน้า : [1] 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000