ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ พิธีไหว้ครู นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 ]
: 218
: 229
: 201
: 177
: 219
: 183
: 177
: 167
: 166
: 174
: 162
: 166
: 150
: 166
: 169
: 174
: 185
: 154
: 155
: 163
: 159
: 159
: 170
: 164
: 165
: 152
: 153
: 159

ไปที่หน้า : [1] 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000