ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ พิธีไหว้ครู นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 ]
: 186
: 199
: 172
: 151
: 197
: 159
: 153
: 143
: 142
: 146
: 131
: 139
: 125
: 139
: 140
: 142
: 155
: 132
: 136
: 135
: 138
: 135
: 148
: 138
: 139
: 128
: 127
: 131

ไปที่หน้า : [1] 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000