ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ พิธีไหว้ครู นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 ]
: 122
: 138
: 117
: 96
: 99
: 104
: 103
: 97
: 96
: 102
: 83
: 87
: 83
: 90
: 85
: 89
: 93
: 80
: 86
: 85
: 87
: 82
: 98
: 83
: 83
: 80
: 77
: 78

ไปที่หน้า : [1] 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000