ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ]
: 85
: 84
: 84
: 92
: 87
: 84
: 87
: 90
: 85
: 85
: 85
: 92
: 88
: 92
: 80
: 79
: 80
: 84
: 85
: 86
: 82
: 87
: 83
: 86
: 87
: 91
: 93
: 85
: 92
: 106

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 2 [3] 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000