ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ]
: 87
: 86
: 86
: 94
: 89
: 86
: 89
: 92
: 87
: 87
: 87
: 94
: 90
: 94
: 82
: 81
: 82
: 86
: 87
: 88
: 84
: 89
: 85
: 88
: 89
: 94
: 96
: 87
: 95
: 109

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 2 [3] 

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000