ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการศึกษาดูงานที่เวียดนาม นักศึกษาสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่น 1 ]
: 226
: 207
: 189
: 192
: 187
: 196
: 191
: 187
: 175
: 195
: 189
: 184
: 198
: 191
: 193
: 185
: 173
: 189
: 184
: 177
: 162
: 186
: 186
: 174
: 192
: 178
: 170
: 177
: 173
: 184

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000