ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการศึกษาดูงานที่เวียดนาม นักศึกษาสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่น 1 ]
: 127
: 113
: 98
: 94
: 83
: 94
: 89
: 92
: 86
: 101
: 104
: 96
: 99
: 88
: 93
: 89
: 83
: 97
: 80
: 85
: 76
: 93
: 91
: 79
: 88
: 84
: 83
: 82
: 80
: 91

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000