ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการศึกษาดูงานที่เวียดนาม นักศึกษาสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่น 1 ]
: 183
: 165
: 144
: 144
: 137
: 141
: 139
: 139
: 130
: 148
: 147
: 138
: 148
: 137
: 140
: 137
: 128
: 142
: 131
: 130
: 119
: 139
: 138
: 127
: 139
: 131
: 126
: 129
: 128
: 137

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000