ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการศึกษาดูงานที่เวียดนาม นักศึกษาสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่น 1 ]
: 206
: 191
: 169
: 172
: 169
: 176
: 168
: 167
: 158
: 172
: 172
: 166
: 176
: 171
: 175
: 166
: 156
: 171
: 164
: 161
: 146
: 167
: 166
: 157
: 174
: 157
: 150
: 160
: 155
: 164

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000