ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ทำเนียบรุ่น 2

ทำเนียบรุ่น 2

  

นางอนุพร ทิพย์สิงห์

รหัสนักศึกษา 57421238101

 

นางไพบูรณ์ ทุมโยมา

รหัสนักศึกษา 57421238103

 

นางสาวปัญญารัตน์ ผุยลานวงค์

รหัสนักศึกษา 57421238105

 

นางสาวน้ำผึ้ง เสนดี

รหัสนักศึกษา 57421238106

  นายกวีชัย จำปา

รหัสนักศึกษา 57421238107

 

นางสาวฉัตรลดา วะเศษสร้อย

รหัสนักศึกษา 57421238108

 

 นางสาวเวิน ริทัศน์โส

รหัสนักศึกษา 57421238109

 

นายปรีดา มาหินกอง

รหัสนักศึกษา 57421238110

 

นางสาวขวัญชนก ซ้ายสุพรรณ

รหัสนักศึกษา 57421238112

     
     
     
     
     
     

 


วันที่ : 1 มิ.ย. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1557

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000