ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ทำเนียบรุ่น 1

ทำเนียบรุ่น 1

 

นางสาววิไลลักษณ์ โภคาพานิชย์

รหัสนักศึกษา 56421238101

 

นางศรีสุวรรณ ศรีสร้อย

รหัสนักศึกษา 56421238102

 

 

นางสาววรีลักษณ์ เจริญชาติ

รหัสนักศึกษา 56421238103

 

 

 นายปัณณวัฒน์ อินทร์เจริญ

รหัสนักศึกษา 56421238104

 

นางสาวแรมจันทร์ พรมปากดี

รหัสนักศึกษา 56421238105

 

 

นางสาวแพรวนภา โสภา

รหัสนักศึกษา 56421238106

 

 นางสาวสาวิตรี อุทำกา

รหัสนักศึกษา 56421238107

 

 

 นางสาวรัศมี พรมไพสณฑ์

รหัสนักศึกษา 56421238108

 

 

 นางวิมาณ วิชวารีย์

รหัสนักศึกษา 56421238109

 

 นางสาวรสสุคนธ์ คำสุข

รหัสนักศึกษา 56421238110

 

 

 นางสาววิลาสินี ยืนยง

รหัสนักศึกษา 56421238111

 

 

นายยุทธนา คะสุดใจ

รหัสนักศึกษา 56421238112

 

 

นางสาวฤทธิญา นามเกต

รหัสนักศึกษา 56421238113

 

นางสาวประภากร ไชยพันธ์ 

รหัสนักศึกษา 56421238114

 

 

นายศราวุฒิ ตาสาโรจน์

รหัสนักศึกษา 56421238115

 

 

 นางกวินนาฎ เสียงเลิศ

รหัสนักศึกษา 56421238116

 

 

 นางสาวกนกพร อุทัยวัฒน์

รหัสนักศึกษา 56421238117

 

 

 นางสาวนรัตน์ชนก โสภา

รหัสนักศึกษา 56421238120

 

  นางสาวมนตกานต์ จิตชาตรี

รหัสนักศึกษา 56421238121

 นางพิมลรัตน์ โพธิ์สุ

รหัสนักศึกษา 56421238123

 

   นางวนิดาพร วรวิรุฬห์วงศ์

รหัสนักศึกษา 56421238124

  

 

 

นายธิตินันท์ บุพศิริ

รหัสนักศึกษา 56421238125

 

 

 

     
     

 


วันที่ : 25 ก.พ. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1780

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000