ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

   
 

รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

รศ.อรุณ โมนะตระกูล

กรรมการ

ดร.อุปถัมภ์ โพธิกนิษฐ์

กรรมการ 

ผศ.ประจิต นามโคตร

กรรมการ

 
 

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร

กรรมการและเลขานุการ

 

 


วันที่ : 21 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 2379

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000