ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

โครงสร้างหลักสูตร

              หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ลำดับที่ รายการ

เกณฑ์ สกอ.

  แบบ ก 2

 

หลักสูตรใหม่ 2555

 แบบ ก 2

 

1.

 

 

 

งานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า

     1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน

     1.2 หมวดวิชาบังคับ

     1.3 หมวดวิชาเลือก

24

-

-

-

27

9

9

9

2. วิทยานิพนธ์ 12 12

3.

 

 

 

วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)

     3.1 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษามหาบัณฑิต

     3.2 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาบัณฑิต

     3.3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตร์

   
  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 39

รายวิชาตามหลักสูตร

   รายวิชาที่สอนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มีดังต่อไปนี้

  ก. หมวดวิชาพื้นฐาน 

     9 หน่วยกิต

71021101

71021102

71021102

ปรัชญาการศึกษาวิทยาศาสตร์และจริยธรรม

การวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

  ข. หมวดวิชาบังคับ

     9 หน่วยกิต

71021201

71021202

71021203

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การศึกษาอิสระและสัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

 ค. หมวดวิชาเลือก
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจจากรายวิชาต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

71021301
71021302
71021303
71021304

 

วิทยาศาสตร์สำหรับครู
วิทยาการใหม่สำหรับครูวิทยาศาสตร์
การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กระบวนการวิจัยการสอนวิทยาศาสตร์

 

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาชีววิทยา

74031301
74032302
74032303
74032304
 
 
ชีววิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
ชีววิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
วิทยาการสมัยใหม่ทางชีววิทยา
แนวคิดและโครงการในพระราชดำริสำหรับการสอนชีววิทยา

 

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเคมี
 
74021301
74022302
74022303
74022304
 
 
เคมีสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
เคมีสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
วิทยาการสมัยใหม่ทางเคมี
ความปลอดภัยในการปฏิบัติการสอนเคมี

 

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาฟิสิกส์

74011301
74012302
74012303
74012304
 
 
ฟิสิกส์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
ฟิสิกส์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
วิทยาการสมัยใหม่ทางฟิสิกส์
การสร้างและการใช้สื่อการสอนฟิสิกส์

 

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

 ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์         ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

71022401 วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต

จ. รายวิชาเสริม
รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

71021501 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษามหาบัณฑิต 3(2-2-5)
71021502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาบัณฑิต 3(3-0-6)
71021503 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

 ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
71021101 ปรัชญาการศึกษาวิทยาศาสตร์และจริยธรรม 3(2-2-5)
71021201 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
71021103 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
71021501 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษามหาบัณฑิต 3(2-2-5)*
  รวม 9

หมายเหตุ *วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษามหาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต

 ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
71021102 การวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
71021202 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
XXXXXXXX วิชาเลือก 3(2-2-5)
71021502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาบัณฑิต 3(3-0-6)*
  รวม 9

 หมายเหตุ *วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
71021203 การศึกษาอิสระและสัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
XXXXXXXX วิชาเลือก 3(2-2-5)
71022401 วิทยานิพนธ์ 4(0-12-0)
  รวม 10

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
 71021503  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตร์  3(2-2-5)
 XXXXXXX  วิชาเลือก  3(3-0-6)
 71022401  วิทยานิพนธ์  4(0-12-0)
   รวม  7

 หมายเหตุ *วิชาโทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาตร์ ไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
71022401 วิทยานิพนธ์  4(0-12-0)
  รวม 4

 


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1958

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000