ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

วัตถุประสงค์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

      1. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญในด้านหลักสูตร วิธีการสอน การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวัดผลประเมินผล และการสร้างนวัตกรรมในการสอนวิทยาศาสตร์

       2. มีทักษะในการสอนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบ

       3. มีคุณธรรมและจริยธรรม วิสัยทัศน์ก้าวหน้า คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน

       4. มีความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี และมีความรับผิดชอบในการทำงาน

       5. ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนและนักวิชาการ

       6. สร้างผลงานวิจัย มีจรรยาบรรณของนักวิจัย นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1065

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000