ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน

ปรัชญา   วิสัยทัศน์   พันธกิจ   ปณิธาน   

 

ปรัชญา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านการสอนวิทยาศาสตร์ การวิจัย และมีคุณธรรม จริยธรรม

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์  โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิชาการสากลมาประยุกต์ใช้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และผลิตครูให้มีความเป็นเลิศทางการสอนวิทยาศาสตร์

พันธกิจ  

1. ผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ และบุคลากรทางการศึษา
2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   

3. ให้บริการทางวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น

ปณิธาน

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สนองต่อความต้องการของท้องถิ่นส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเผยแพร่การวิจัยแบบมีส่วนร่วม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับท้องถิ่น ชุมชน และต่างประเทศ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารและการบริการแก่สังคม

 


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1028

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000