ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

ชื่อหลักสูตร

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

 

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม


ชื่อย่อ


ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
Master of Education Program in Science Teaching

 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)
Master of Education ( Science Teaching)

 

ค.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) 
M.Ed. ( Science Teaching)

 


วันที่ : 2 มี.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1350

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000