ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education Program in Science Teaching

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวศุกลภัทร จันทยา
นักวิชาการศึกษา
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

 


วันที่ : 22 ก.พ. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1336

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000